Άκυρη η συγχώνευση Εθνικής - Alpha

Ακυρώθηκε τελικά η συγχώνευση των δυο τραπεζών Εθνικής - Alpha κρίνοντας η δεύτερη ότι είναι ασύμφορη με τους παρόντες όρους μια τέτοια κίνηση.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ της Alpha Bank στην συνεδρίαση του αποφάσισε ομόφωνα να απορρίψει την πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί, αφετέρου το περιεχόμενο της προτάσεως, οι όροι της οποίας κρίνονται ασύμφοροι για τους μετόχους της ALPHA.

Ειδικότερα η ανακοίνωση της Alpha Bank με τίτλο «Το ΔΣ της Alpha Bank απορρίπτει την πρόταση της Εθνικής», αναφέρει:
«Σε απάντηση της από 18ης τρέχοντος επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η "Alpha Τράπεζα Α.Ε." (η "ΑLPHA") ανακοινώνει ότι, στις 18 Ιανουαρίου 2011, έλαβε μη αιτηθείσα (unsolicited) έγγραφη πρόταση της "Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε." (η "ΕΘΝΙΚΗ") περί συγχωνεύσεως των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων δια απορροφήσεως της ALPHA από την ΕΘΝΙΚΗ.»
»Ειδικότερα η πρόταση, μεταξύ άλλων:
(Α) Διελάμβανε ότι η συγχώνευση θα διενεργείτο δυνάμει σχέσεως ανταλλαγής 11 κοινών μετοχών εκδόσεως της ALPHA προς 8 μετοχές εκδόσεως της ΕΘΝΙΚΗΣ, και
(Β) Παρέθετε τις εκτιμώμενες ωφέλειες εκ της συνενώσεως των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας νέων πηγών εισοδήματος και εξοικονομήσεως δαπανών.
» Εν συνεχεία, η ALPHA υπέγραψε με την ΕΘΝΙΚΗ σύμφωνο εμπιστευτικότητος, το οποίο, μεταξύ άλλων, προέβλεπε ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων επί της προτάσεως, την 18η Φεβρουαρίου 2011, και εισήλθε σε διερευνητικές συνομιλίες μετά της ΕΘΝΙΚΗΣ, επικουρούμενη από ειδικούς προς τούτο συμβούλους.
» Κατ' ακολουθίαν, το Διοικητικό Συμβούλιο της ALPHA, στην από 18ης Φεβρουαρίου 2011 συνεδρίασή του, απεφάσισε ομοφώνως, μετά προσήκουσα μελέτη των όρων της, όπως απορρίψει την πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί, αφετέρου το περιεχόμενο της προτάσεως, οι όροι της οποίας κρίνονται ασύμφοροι για τους μετόχους της ALPHA».

Αντίδραση Εθνικής Τράπεζας στην απόρριψη της Alpha Bank

Την έκπληξή της εκφράζει σύμφωνα με πληροφορίες η Εθνική Τράπεζα για την απόρριψη της πρότασης φιλικής συγχώνευσης προς την Alpha Bank, που ήταν προς των συμφέρον των δύο τραπεζών αλλά και της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό άλλωστε, όπως επισημαίνεται αντιμετωπίσθηκε θετικά τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις διεθνείς, αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση.
Η νέα ισχυρή τράπεζα που θα προέκυπτε από την συγχώνευση θα συγκαταλεγόταν μεταξύ των πέντε ισχυρότερων κεφαλαιακά τραπεζών της Ευρώπης και θα έδινε τη δυνατότητα απευθείας πρόσβασης στη διατραπεζική αγορά, με συνέπεια την απεξάρτηση από τρίτους. Με απώτερο αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε μια εποχή όπου το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει ζητήματα ρευστότητας λόγω των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης.
Επίσης, σύμφωνα με στελέχη της Εθνικής, η πρόταση ήταν προς το συμφέρον των μετόχων της Alpha Bank, καθώς έδινε πολύ υψηλό premium, ακόμη και για ευρωπαϊκά δεδομένα. "Η αβεβαιότητα που η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί η πρόταση", λόγος που επικαλέσθηκε η Alpha Bank, στην ανακοίνωση της που απέρριψε την πρόταση, σύμφωνα πληροφορίες από την Εθνική, ήταν ακριβώς το επιχείρημα για το οποίο η συγχώνευση θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Ενώ επισημαίνεται επίσης ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν υπήρξαν ενδείξεις από πλευράς της Alpha Bank για την μη επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος.

Θα ήταν ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στην Ελλάδα και θα κατατάσσετο μεταξύ των 25 μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρώπης.

Αν η πρόταση γινόταν αποδεκτή, θα δημιουργούνταν ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος στην Ελλάδα και θα κατατάσσετο μεταξύ των 25 μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρώπης. Θετικά κρίνει τη πρωτοβουλία η κυβέρνηση, και δηλώνει ότι έχει επισημάνει επανειλημμένα την ανάγκη αναδιάταξης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Κάτω από άκρα μυστικότητα στις 18 Ιανουαρίου, η διοίκηση της ΕΤΕ υπέβαλε πρόταση στην διοίκηση της Alpha. Οι συζητήσεις προχώρησαν και στις 18 Ιανουαρίου οι διοικήσεις των 2 τραπεζών υπέγραψαν συμφωνία εμπιστευτικότητας και προχώρησαν οι συζητήσεις για τους οικονομικούς όρους .
Στην περίπτωση θετικής αποδοχής από την Alpha Bank της φιλικής της συγχώνευσης με την Εθνική Τράπεζα, θα δημιουργούνταν η μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα, με ηγετική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, καθώς και οι δύο τράπεζες διαθέτουν ήδη ισχυρή παρουσία σε όλες τις χώρες της περιοχής.
Ειδικότερα, ο ενιαίος όμιλος θα είχε σύνολο ενεργητικού που θα προσεγγίσει τα 200 δισ. ευρώ μέγεθος που τον κατέτασσε στην 27η θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών και την 28η θέση από πλευράς κεφαλαιοποίησης. Η Εθνική πιστεύει ότι, μετά την αναμενόμενη αναγνώριση από τις αγορές κεφαλαίων της πρόσθετης αξίας που αντιπροσωπεύουν οι συνέργειες του εγχειρήματος, η ενιαία τράπεζα θα κατατάσσεται μεταξύ των 25 μεγαλύτερων τραπεζών της Ευρώπης.
Σύμφωνα με την πρόταση της Εθνικής, οι μέτοχοι της Alpha θα ελάμβαναν 8 νέες μετοχές της Εθνικής για κάθε 11 υφιστάμενες μετοχές της Alpha, αναλογία που αντιστοιχεί σε σχέση ανταλλαγής 0,727 μετοχές της Εθνικής για κάθε μια μετοχή της Alpha. Η συνένωση θα λάβει χώρα με τη μορφή συγχώνευσης με απορρόφηση της Alpha από την Εθνική. Η προτεινόμενη Σχέση Ανταλλαγής εμπεριέχει υπερτίμημα 23,4% επί της τιμής κλεισίματος της Alpha.
Επίσης, συνεπάγεται σχέση συμμετοχής στην ενιαία τράπεζα 71% και 29%, για τους μετόχους της Εθνικής και της Alpha, αντίστοιχα. Οι άμεσες συμμετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και των ευρύτερων φορέων κοινωνικής ασφάλισης θα διαμορφωθούν σε 0,9% και 12%, αντίστοιχα.
Η Εθνική εκτιμά ότι η συγχώνευση θα επιτρέψει την επίτευξη συνεργειών της τάξης των 550-700 εκατ. ευρώ ετησίως, σε πλήρη ανάπτυξη, που θα προκύψουν από σημαντικές οικονομίες κλίμακας στις υποστηρικτικές υποδομές και τις απαιτούμενες επενδύσεις, τη βελτιστοποίηση των διεθνών δραστηριοτήτων, τη μείωση των γενικών και διοικητικών δαπανών τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό.
Επίσης, ο νέος όμιλος θα είχε την υψηλότερη κεφαλαιακή επάρκεια και την καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων μεταξύ των μεγαλύτερων τραπεζών στην Ελλάδα, γεγονός που θα του επιτρέψει να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες κεφαλαιακές απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου νωρίτερα από πολλές Ευρωπαϊκές τράπεζες, ενισχύοντας τη δυνατότητα απορρόφησης συστημικών κινδύνων.
Ο συνδυασμός των ισχυρών καταθετικών βάσεων των δύο τραπεζών θα διαμόρφωνε τη σχέση δανείων προς καταθέσεις της ενιαίας τράπεζας σε 109%,, μία από τις καλύτερες στην Ευρώπη.
Επίσης ο νέος  τραπεζικός όμιλος θα είχε 1032 καταστήματα στην Ελλάδα (ΕΤΕ 574, ΑΛΦΑ 458) και 1762 στο εξωτερικό (ΕΤΕ 1178 , ΑΛΦΑ 584) και θα απασχολεί στην Ελλάδα 21.641 εργαζόμενους στα υποκαταστήματα (ΕΤΕ 12769, ΑΛΦΑ 8872) και 51.812 σε επίπεδο ομίλων (ΕΤΕ 36.804, ΑΛΦΑ 15.008).
Η προτεινόμενη συγχώνευση θα αποτελούσε σημαντικό βήμα προς την αναδιάταξη του χρηματοπιστωτικού τομέα στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και κατά συνέπεια αναμένεται να έχει την υποστήριξη των εποπτικών αρχών, των διεθνών οργανισμών και της ευρύτερης επενδυτικής κοινότητας.
Ράλι ανόδου στο ΧΑΑ
Η ανακοίνωση της Εθνικής ότι πραγματοποίησε πρόταση για φιλική συγχώνευση στην Alpha Bank εκτόξευσε τη χρηματιστηριακή αγορά πάνω από τα επίπεδα των 1.700 μονάδων, σε νέα υψηλά έτους. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.715,13 μονάδες σημειώνοντας κέρδη σε ποσοστό 3,16%. Σε εβδομαδιαία βάση κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό 5,75%.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Εθνικής και της Alpha Bank ανεστάλη στις 15:30, όταν έγιναν γνωστές οι πρώτες φήμες για το επικείμενο deal μεταξύ των δύο τραπεζών.

Η μετοχή της Εθνικής πριν την αναστολή ήταν στα 7,64 ευρώ και σημείωνε άνοδο 2,14% και της Alpha Bank στα 4,88 ευρώ και σημείωνε κέρδη 6,32 ευρώ.
Δηλώσεις και θετικές αντιδράσεις
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Εθνικής, Βασίλης Ράπανος, τόνισε ότι η προτεινόμενη συγχώνευση θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ελλάδα που θα είναι σε θέση να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας.

Κάνουμε το πρώτο βήμα για την αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα στην Ελλάδα δήλωσε και ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής, Απόστολος Ταμβακάκης.
Θετικές χαρακτήρισε τις εξελίξεις αρχικά στον τραπεζικό τομέα  ο υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Παπακωνσταντίνου, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση ενθαρρύνει παρόμοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες αποβλέπουν στην ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος και στην ταχύτερη έξοδο από την κρίση.
Σε δήλωσή του, ο Υπουργός αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πρέπει να επιδιώξει την αναδιάταξή του, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, να παίξει το ρόλο του στη σημερινή συγκυρία, στη χορήγηση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία και στην ανάπτυξη. Η συζήτηση που διεξάγεται ανάμεσα στην Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank, επισημαίνει ο κ. Παπακωνσταντίνου, κινείται θετικά προς αυτή την κατεύθυνση, επιβεβαιώνοντας ότι οι τράπεζες δεν μένουν αδιάφορες και αμέτοχες στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.
Δημοσίευση σχολίου