Συμφωνεί η Ε.Ε. με το Πρωτόκολλο της Nagoya

Η EYPΩΠAΪKH Eνωση θα υπογράψει το Πρωτόκολλο της Nagoya για την πρόσβαση σε γενετικούς πόρους και τη δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίησή τους, το οποίο επισυνάπτεται στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), όπως προβλέπεται σε σχέδιο απόφασης του Eυρωπαϊκού Συμβουλίου.

Σημειώνεται πως η Σύμβαση για τη Bιολογική Ποικιλότητα αποτελεί το κύριο διεθνές πλαίσιο για τη θέσπιση μέτρων με στόχο τη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας, τη βιώσιμη χρήση των στοιχείων που την αποτελούν και για τη δίκαιη και ισότιμη συμμετοχή στα οφέλη που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση των γενετικών πόρων. Η συμμετοχή στη σύμβαση είναι σχεδόν καθολική, δεδομένου ότι αυτή απαριθμεί σήμερα 193 συμβαλλόμενα μέρη. Η Ευρωπαϊκή Eνωση και τα 27 κράτη - μέλη της είναι συμβαλλόμενα μέρη στη σύμβασης.
Η υπουργική συνεδρίαση συντονισμού της Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2010, κατά τη δέκατη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών στη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα στη Nagoya, τάχθηκε ομόφωνα υπέρ συμβιβαστικής πρότασης για το Πρωτόκολλο της Nagoya, την οποία υπέβαλε η ιαπωνική προεδρία.

http://www.express.gr/news/ygeia/423580oz_20110221423580.php3Δημοσίευση σχολίου