Ποιες προθεσμίες παρατείνονται για δήλωση εισοδήματος και Ε9

Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε αλλαγές στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων τόσο για τη φορολογία του εισοδήματος όσο και για τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας, για το οικονομικό έτος του 2011, που αφορά ορισμένες κατηγορίες φορολογούμενων.

1. Η υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες με βιβλία Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ, (εφόσον η διαχειριστική τους περίοδος έληξε Νοέμβριο ή Δεκέμβριο πέρυσι), η οποία λήγει την 18η Απριλίου 2011, ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, με εξαίρεση την 26η Απριλίου 2011, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογούμενου, με αρχή για το ψηφίο 1 την 18η Απριλίου 2011 και λήξη για τα ψηφία 60, 70, 80, 90 και 00 την 5η Μαΐου 2011.

2. Η υποβολή δηλώσεων από ΟΕ, ΕΕ, κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ. με βιβλία Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ και όσων έχουν ως αντικείμενο αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή μεσιτεία ασφαλειών ή αν συμμετέχουν σε εταιρεία ή κοινοπραξία με Γ΄ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Κ.Φ.Ε., λήγει στις 15 Απριλίου 2011 ανεξαρτήτως ΑΦΜ, αν οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω ΔΟΥ. ενώ για υποβολή μέσω διαδικτύου ορίζεται καταληκτική ημερομηνία η 28η Απριλίου 2011 ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

3. Εάν είναι αδύνατη η πρόσβαση στο ειδικό δίκτυο του TAXISNET ή δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων των ατομικών επιχειρήσεων των ελεύθερων επαγγελματιών και των εταιριών (Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξιών, Κοινωνιών κ.τ.λ.) και λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής για πρώτη φορά υποβολής των δηλώσεων τους μέσω του διαδικτύου, παρέχεται η ευχέρεια υποβολής των δηλώσεων αυτών στις ΔΟΥ, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των δηλώσεων μέσω διαδικτύου. 4. Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2011, που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 1.
Δημοσίευση σχολίου